Adatvédelmi tájékoztató 

2018. május 24.

1. Bevezető

A Bike&Run Events (bikerunevents.hu) oldalt üzemeltető Hungaro-Run Bt. (2251 Tápiószecső, Kátai út 82. 1/1), továbbiakban Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit és az eseményeinkre regisztrálókat az adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt személyes adatokról és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

 • Adatkezelő neve: HUNGARO-RUN Szolgáltató Betéti Társaság
 • Adatkezelő székhelye: 2251 Tápiószecső, Kátai út 82. 1. em. 1.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 06 070461
 • Adatkezelő elérhetősége: info@bikerunevents.hu
 • Adatkezelő telefonszáma: + 36 20 389 4292
 • Adatkezelő képviselője: Kanizsár István ügyvezető

A Hungaro-run Bt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Jogszabályi háttér

Az adatkezelésnél figyelembe vesszük a mindenkori hatályos jogszabályokat, különösképpen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint minden egyéb hatályos törvényt és rendeletet.

A látogatók és az eseményekre regisztrálók adataikat önként adják meg, melyek megadása nem kötelező, de szükséges az események lebonyolításához, valamint a kapcsolattartáshoz. így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

3. Fogalmak

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezelés célja az eseményeken résztvevőkkel történő kapcsolattartás, beazonosításuk és az eseményekre történő jelentkezésük rögzítése. Az adatok megadása szükséges az eseményeink lebonyolításához, valamint pénzügyi nyilvántartások vezetéséhez és statisztikák összeállításához. Szükséges továbbá, hogy a több eseményünkön is részt vevő látogató számára kedvezményt biztosíthassunk.

Látogatóink későbbi eseményeinkre is jelentkezhetnek, ezért adataik megőrzése szükséges lehet kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához. Ezért adatbázisunkban az adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az Látogató hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

5. Kezelt személyes adatok:

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:

 • – teljes név
 • – születési dátum
 • – telefonszám
 • – e-mail cím
 • – kér-e információkat a további eseményeinkről

Különleges adatok:

 • – Fogyatékosság miatti nevezési díj kedvezmény megállapításához nyilván tartjuk a fogyatékosság tényét, de további adatot a fogyatékosságról nem
 • – többnapos eseményeinken résztvevők esetében speciális étkezésre/ellátásra vonatkozó adatot tarthatunk nyilván az esemény napját követő első munkanapig.

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 • – verseny teljesítésének tervezett és tényleges ideje (vagy a fix idős versenyeken megtett táv), kategória, helyezés, néhány esetben részidők,
 • – befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum
 • – a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma
 • – pólóméret,
 • – egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.).

6. Adatfeldolgozó partnereink

Eseményeink egy részén chip-es időmérést biztosítunk. Az esemény lebonyolításához szükséges adatokat a verseny lebonyolításához szükséges időre átadunk az időmérő partnerünknek, akik a kapott adatokat az esemény után, kiegészítve a verseny időeredményeivel visszaadja számunkra, valamint saját weboldalán közzéteszi a versenyeredményeket a versenyző nevével, kategóriába sorolásával és időeredményével. Időmérő partnerünk az adatokat csak az általunk meghatározott módon és célra használják fel. Minden chipes időmérést alkalmazó eseményünknél feltüntetjük az időmérő partnerünk adatait, elérhetőségeit.

7. Adatmódosítási, törlési és tiltakozási jog

Az oldalt látogatóknak és az eseményeinken résztvevőknek joguk van a tárolt adataikról információkat kérni. Kérhetik azok módosítását vagy törlését is. Az érintetteknek joguk van tiltakozni az adatkezelés ellen, melyet írásban tehet meg, az info@bikerunevents.hu címen. 

Az adatok törlésére vonatkozó információk:

Látogatóink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges. A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak a látogatóknak az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük a látogató nevét, minden elérhetőségét és címét és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. Így például bárki láthatja az eredménylistában, hogy a kategóriájában hatodiknak rangsorolt versenyző előtt egy törölt versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és ügyfeleink jogos érdeke.

Ha a Látogató az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre, de nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit.

8. Sütik (Cookie)

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

– Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

– Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

– Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google- termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

– A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

– A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

– Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

A Google cookie-ről az alábbi oldalon talál részletes információkat: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • – Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • – Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • – Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • – Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • – Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

9. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy adataival kapcsolatban nem a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bikerunevents.hu email címen! 

Ha úgy véli, hogy nem tettük meg a megfelelő lépéseket a problémájával kapcsolatban, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését